Forretningsprodukter for utenlandsk valutakonvertering med utenlandsk valuta (2024)

Sản phẩm kinh doanh chuyển đổ ngoại tệ với ngoại tệ (10)

Introdusere

  • En transaksjon der kunden har en legitim valutainntekt på sin brukskonto og ønsker å konvertere den til en annen utenlandsk valuta i henhold til forskriftene til statsbanken. ­
  • Valutakonverteringstransaksjoner gjelder kun for konvertering mellom to utenlandske valutaer på kontoen, ikke konvertering fra utenlandsk valuta til VND og omvendt. ­­
  • Valutakonverteringstransaksjonen er en spottransaksjon, betalingstiden for en valutakonverteringstransaksjon avtales i henhold til kundens behov, men må ikke overstige 02 (to) virkedager fra transaksjonsdatoen. ­­
  • Omregningskursene for utenlandsk valuta bestemmes i henhold til de faktiske bevegelsene til utenlandske valutapar på det internasjonale markedet og i henhold til "Tabell over fritt konvertible utenlandsk valuta" oppført av Nam A Bank fra tid til annen.

Registrer deg nå

Sản phẩm kinh doanh chuyển đổ ngoại tệ với ngoại tệ (11)

Sản phẩm kinh doanh chuyển đổ ngoại tệ với ngoại tệ (17)

Gjenstand

  • Kunden har en lovlig inntektskilde i utenlandsk valuta på en brukskonto åpnet i Nam A Bank eller annen kredittinstitusjon. ­
  • Kunder trenger ikke å bevise formålet med bruk, konvertere utenlandsk valuta.

Vedlegg til effektive dokumenter kunngjort

STT Tekstkode Navn på dokument
1 339/2018/QĐQT-NHNA Vedtak om forskrift om valutavirksomhet i Nam A Bank.
2 919/2018/QT-NHNA-19 Beslutning om kunngjøring av forretningsprosesser i utenlandsk valuta i Nam A Bank.

Det oppstår situasjoner og risikoer som trenger oppmerksomhet

STT situasjon Fare Håndtak
1 Kunder tar med utenlandsk valuta i USD kontanter for å sette inn på brukskontoen åpnet i Nam A Bank og har behov for å konvertere til EUR for bruk og betaling. Valutakonverteringstransaksjoner gjelder kun for lovlige valutainntekter fra kundenes brukskontoer. I dette tilfellet vil kunden selge utenlandsk valuta i USD og kjøpe tilbake utenlandsk valuta i EUR til betalingskontoen, med det formål å kjøpe utenlandsk valuta lovlig i henhold til gjeldende regelverk.

Spørsmål og svar

Registreringsprofil

Registrer tjeneste

Takk for din interesse for og bruk av Nam A Bank sine tjenester.

Vennligst fyll inn informasjonen nedenfor, Nam A Bank vil kontakte deg innen 24 timer

Feil bekreftelseskode

Sản phẩm kinh doanh chuyển đổ ngoại tệ với ngoại tệ (18)Få en ny kode

Forretningsprodukter for utenlandsk valutakonvertering med utenlandsk valuta (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5385

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.